Fondsparande


Allt du behöver veta för att börja spara idag

Att spara i fonder innebär att du köper andelar i en värdepappersfond som förvaltas, administreras och företräds av ett fondbolag på andelsägarnas uppdrag. Fonden ägs av andelsägarna och är inte en tillgång i fondbolaget. Tillgångarna förvaras istället hos ett fristående förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ser också till att köp och försäljning av fondandelar sker korrekt, att andelarna är rätt värderade samt att fondens medel placeras i enlighet med fondbestämmelserna. Våra fonder har Skandinaviska Enskilda Bankens som förvaringsinstitut.

Samtliga avgifter som fondbolaget tar ut ur fonden skall överensstämma med fondens fondbestämmelser, som har godkänts av Finansinspektionen. Fondbolagets och fondernas ekonomier hålls helt åtskilda, vilket innebär att fondernas tillgångar inte påverkas av fondbolagets ekonomiska status. En fonds ekonomiska självständighet relativt såväl fondbolag som förvaringsinstitut gör att den inte kan försättas i konkurs. Värdet på fondens tillgångar påverkas enbart av kurserna på de värdepapper som fonden äger, och av kostnaderna för dess förvaltning.

Sparformer

Pensionssparande

Sparande i fonder är det vanligaste sättet att spara till pension. Naventis fonder finns valbara för sparande av både premiepensionen och tjänstepensionen - såväl lönerelaterad som löneväxlad - och därutöver för privat pensionssparande.

  • Sparande till premiepensionen görs på premiepensionskonto hos Pensionsmyndigheten
  • Sparande till tjänstepensionen görs i pensionsförsäkring hos försäkringsbolag och banker
  • Sparande till privat pension kan göras i pensionsförsäkringar, kapitalförsäkringar och depå hos försäkringsbolag, banker och depåinstitut, samt direkt hos Naventi på fondkonto i SEB.

Annat sparande

Sparande i Naventi fonder för andra ändamål än pension kan göras i kapitalförsäkringar och i depå hos försäkringsbolag, banker och depåinstitut, samt direkt hos Naventi på fondkonto i SEB.

BÖRJA SPARA I NAVENTI FONDER

Så här kan du spara

Börja med att bestämma dig för vilka av Naventis fonder du vill spara i – de olika fonderna och deras placeringsinriktning, riskklassificering och avgifter presenteras under fliken Fonder.

1. På premiepensionssparkonto

Här kan du spara i följande av våra fonder: Defensiv Flex, Balanserad Flex och Offensiv Flex.

2. I pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och depå

Naventi fonder finns valbara i försäkringar och/eller depå i bl a Danica, Folksam, Länsförsäkringar, Nordnet, SEB, Skandia, Skandiabanken och Swedbank.

För rådgivning om och förmedling av försäkrings- och depåsparande finns Naventi Fonders nätverk av Finansinspektionen godkända distributörer att tillgå. Kontakta oss så hänvisar vi till en distributör vi samarbetar med i din närhet.

3. Direkt hos Naventi på fondkonto i SEB

Här kan du spara i följande av våra fonder: Global Företagsobligationsfond, Defensiv Flex, Balanserad Flex och Offensiv Flex.

Så här kommer du igång

För nya kunder:

Steg 1 - Fyll i anmälningsblanketten och teckningsanmälan.

Fyll i och underteckna anmälningsblanketten och teckningsanmälan. Om du inte har möjlighet att skriva ut dem, kontakta oss så postar vi dem till dig.

Fondbolag är enligt penningtvättslagen skyldiga att kontrollera kundernas identitet. Vi ber dig därför att tillsammans med anmälningsblanketten skicka in en vidimerad kopia av ID-handling (körkort, pass eller annan giltig legitimation). Handlingarna skickas till Naventi Fonder AB, Box 3208, 103 64 Stockholm.

Observera att vi inte kan genomföra andelsköp innan vi mottagit och registrerat en fullständigt ifylld och undertecknad anmälan tillsammans med vidimerad kopia av ID-handling.

Steg 2 - Överför pengar för köp av fondandelar

Om anmälningsblanketten är fullständigt ifylld och vidimerad kopia av ID-handling enligt ovan är bifogad, registrerar vi normalt en ny kund samma dag anmälan kommer in. För att dina pengar inte ska stå oinvesterade ber vi dig dock att inte överföra pengar till fonden förrän två dagar efter att du postat anmälningsblanketten och ID-handlingen till oss.

För befintliga kunder:

Om du redan är kund och vill köpa fler fondandelar räcker det med att du gör en insättning på respektive fonds bankkonto enligt steg 2 ovan. Avräkningsnota kommer i retur via mail eller per post.

Du köper andelar i respektive fond genom att sätta in pengar på fondens konto i SEB:

FondBankkonto SEB
Naventi Global Företagsobligationsfond5851-11 124 72
Naventi Defensiv Flex5851-11 059 21
Naventi Balanserad Flex5851-11 059 56
Naventi Offensiv Flex5851-11 059 72

OBS! Vid köp ange ditt bankkontonummer eller personnummer i OCR fältet vid inbetalningen. Beroende på internetbank kan det vara så att kontonummer och personnummer enbart kan lämnas i textmeddelandet, ej i OCR fältet. Efter att köpet registrerats hos Naventi bekräftas detta med en avräkningsnota vilken skickas till dig via mail eller per post från Naventi Fonder.

Behöver du hjälp? Kontakta oss direkt!Ytterligare information


Skattekonsekvenser

Skattekonsekvenserna för den som sparar i fonder är olika i olika sparformer – de typer av skatteuttag som kan bli aktuella är inkomstskatt, kapitalvinstskatt och schablonskatt.

  • Inkomstskatt blir enbart aktuell vid uttag av pension från premiepensionskontot och pensionsförsäkring.
  • Kapitalvinstskatt blir aktuell vid vinst från byte och försäljning av fondandelar vid sparande i depå och direktsparande hos Naventi Fonder – vinsten beskattas med 30 %. Vid eventuell kapitalförlust är denna avdragsgill.

Vid sparande på premiepensionskonto och i pensions- och kapitalförsäkring utgår ingen vinstskatt vid byte av andelar från en fond till en annan.

  • Schablonskatt är skatt på den sk schablonintäkten vilken årligen beräknas på värdet av fondinnehavet. Schablonskatten uppgår 2017 när det gäller sparande i depå och direkt-sparande hos Naventi Fonder till 0,12% av värdet.

Vid sparande på premiepensionskonto utgår ingen schablonskatt. Uppgift om kapitalvinst, kapitalförlust och schablonintäkt vid sparande i depå och direktsparande hos Naventi Fonder inrapporteras till skattemyndigheten och påförs självdeklarationen.

Vid sparande i pensions- och kapitalförsäkringar betalas schablonskatten av försäkringsgivaren, och tas sedan ut ur försäkringstagarens fondkapital.

Andelsinnehav och andelsvärde

Redovisning av och tillgång till information om innehav, värde och värdeutveckling av de andelar du äger i en enskild fond, skiljer sig åt mellan olika sparformer och olika sparinstitut.

1. Premiepensionssparande

Redovisning av ditt sparande i Naventis fonder finns på pensionsmyndigheten.se under fliken "Dina pensionssidor". Har du kontakt med en försäkringsförmedlare kan han/hon hjälpa dig att tolka informationen där. Eller kontakta Naventi Fonder.

2. Sparande i pensions- och kapitalförsäkringar och depå

Gå in på ditt försäkringsbolags, banks, depåinstituts webbplats eller ring Kundtjänst för att informera dig om hur det redovisar eller kan redovisa ditt sparande i Naventis fonder. Har du kontakt med en försäkringsförmedlare kan han/hon hjälpa dig med att tydliggöra vad som gäller. Eller kontakta Naventi Fonder.

3. Direktsparande hos Naventi Fonder

Naventi Fonder skickar månadsbesked och årsbesked om andelsinnehav och andelsvärde per fond till dig som fondandelsägare via mail eller per post. Du kan också kontakta Naventi Fonder för besked om dagsaktuellt innehav och värde.


Byta Fond

Att byta sparande i en fond till en annan fond är i princip möjligt i alla sparformer.

"Bytet" kan dock inte ske i ett enda steg från fond till fond utan måste göras i två steg. Först genom att sälja av andelar i en fond och sedan genom att köpa andelar i en annan fond. Den kapitalvinst eller kapitalförlust som uppkommer vid försäljningen i det första steget är beskattningsbar eller avdragsgill i vissa sparformer, i andra inte.

Så här görs fondbyten i de olika sparformerna:

1) Att byta till Naventi fonder på premiepensionskontot.

Här kan du byta till följande av våra fonder: Defensiv Flex, Balanserad Flex och Offensiv Flex.

Gå in på Pensionsmyndighetens webbplats - pensionsmyndigheten.se - och följ de instruktioner för val av fonder till ditt sparkonto som finns på webbplatsen.

2) Att byta till Naventi fonder i pensions- och kapitalförsäkringar och depå.

Rutinerna för fondbyte skiljer sig åt mellan de olika försäkringsgivarna och mellan de olika depåinstituten. Gå in på ditt försäkringsbolags, banks eller instituts webbplats eller ring Kundtjänst för att informera dig om vad som gäller. Har du kontakt med en försäkringsförmedlare kan han/hon hjälpa dig med bytet.

3) Att byta mellan Naventi fonder i direktsparande.

Fyll i och underteckna bytesblanketten som du kan skriva ut från pdf:en här. Om du inte har möjlighet att skriva ut den, kontakta oss så postar vi den till dig. Blanketten skickar du till Naventi Fonder AB, Box 3208, 103 64 Stockholm.

Som bekräftelse på bytet skickar vi avräkningsnotor till dig via mail eller per post.

Den kapitalvinst (eller förlust) som uppstår vid bytet rapporteras av oss till skattemyndigheten.

Sälja Fondandelar

Att sälja fondandelar för att på så sätt frigöra kapital för andra ändamål än fondsparande hanteras på olika sätt i de olika sparformerna.

1) Premiepensionssparande

När det gäller premiepensionssparandet kan det sparade kapitalet enbart frigöras i form av pensionsutbetalningar. Ansökan om utbetalning av pension görs på Pensionsmyndighetens webbplats.

2) Sparande i pensions- och kapitalförsäkringar

När det gäller sparande i pensions- och kapitalförsäkringar gäller olika utbetalningsvillkor för olika försäkringstyper och olika försäkringsgivare. Vad som gäller finns redovisat i ditt försäkringsavtal. Ring Kundtjänst hos ditt försäkringsbolag eller din bank om du behöver hjälp med att tolka avtalet. Eller kontakta den försäkringsförmedlare som förmedlat din försäkring.

3) Sparande i depå

När det gäller sparande i depå följer du de rutiner ditt depåinstitut har för avslut av fondsparande. Om du är osäker på hur du går till väga, gå in på ditt depå-instituts webbplats eller ring Kundtjänst för att informera dig om vad som gäller. Eller kontakta den försäkringsförmedlare som förmedlat kontakten med ditt depåinstitut.

4) Direktsparande hos Naventi Fonder

När det gäller försäljning av andelar i de fonder du sparar i hos Naventi Fonder, fyll i och underteckna försäljningsblanketten som du kan skriva ut från pdf:en nedan. Om du inte har möjlighet att skriva ut den, kontakta oss så postar vi den till dig. Blanketten skickar du till Naventi Fonder AB, Box 3208, 103 64 Stockholm.

Som bekräftelse på försäljningen skickar vi avräkningsnotor till dig via mail eller per post. Den kapitalvinst (eller förlust) som uppstår vid försäljningen rapporteras av oss till skattemyndigheten.

Klagomål

Om du är missnöjd med någon av våra tjänster, hör av dig till vår klagomålsansvarige - Filip Peiró - med en skriftlig redogörelse för de omständigheter som föranleder ditt missnöje. Bifoga kopior på relevanta dokument, och namnge den/de förmedlare du eventuellt haft kontakt med.

Skrivelsen skickas till Naventi Fonder AB, Att Klagomålsansvarig Filip Peiró, Box 3208, 103 64 Stockholm.

Om vi inte kan klarlägga, utreda och besvara ditt klagomål inom 14 dagar från att skrivelsen inkommit till oss, kommer vi att underrätta dig skriftligen med angivande av ungefärlig tid när du kan förväntas erhålla ett svar. Vår målsättning är alltid att samtliga klagomål ska behandlas på ett korrekt och snabbt sätt.

Om du önskar vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (bankforsakring.konsumenternas.se) eller din kommuns konsumentvägledning.

Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få ditt klagomål prövat, i det fall du anser det inte vara korrekt hanterat.