Risk


Sparande i fonder innebär både en möjlighet att öka sitt sparkapital i värde och en risk att minska det i värde. Fondernas historiska avkastning är ingen garanti för liknande framtida avkastning. Naventi Fonder analyserar och utvärderar därför löpande befintliga och potentiella placeringar för att kunna tillvarata möjligheterna till värdeökningar och reducera riskerna för värdeminskningar.

Marknadsrisk, ränterisk, valutarisk, kreditrisk och likviditetsrisk är exempel på riskfaktorer som förvaltarteamet speciellt noggrant håller under uppsikt. Med "marknadsrisk" avses risken för en negativ värdeutveckling på aktuella värdepappersmarknader som helhet, se vidare nedan. Med "ränterisk" avses risken för en negativ värdeutveckling på grund av förändringar i aktuella marknadsräntor. Med "valutarisk" avses risken för en negativ utveckling av kursen på den svenska kronan vis-à-vis utländska valutor gällande på aktuella värdepappersmarknader. Med "kreditrisk" avses risken att den organisation som ger ut aktier, obligationer etc inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot de som placerar kapital i dessa värdepapper. Med "likviditetsrisk" avses risken att placeringar pga av låg omsättning på aktuella värdepappersmarknader inte kan avvecklas i önskad tid eller till önskat pris.

Nivån på den marknadsrisk som nämns ovan kan kunden också själv påverka genom sitt fondval.

Fonder som till övervägande del placerar i ränterelaterade tillgångsslag är mindre utsatta för svängningar i värde-utvecklingen, vilket därmed medför mindre risk för en negativ - men också mindre chans till en positiv - värdeutveckling, aktierelaterade tillgångsslag är mer utsatta för svängningar i värde-utvecklingen, vilket medför större risk för en negativ - men också större chans till en positiv – värdeutveckling.

Samtliga Naventis fonder är klassade i enlighet med den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) sjugradiga risk- och avkastningsindikator. De olika "riskklasserna" visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning baserat på hur respektive fonds avkastning varierat över tid - vilket huvudsakligen är ett resultat av fördelningen av fondens placeringar i ränte- respektive aktierelaterade tillgångsslag.

Klassificeringen gör det möjligt att jämföra risk och möjlig avkastning inte bara i Naventis olika fonder utan också i alla andra fondbolags fonder, som klassats på samma sätt. Men, eftersom indikatorn bygger på historisk data, utgör klassificeringen ingen framtida garanti för framtida risk/avkastning.

Fonder placerade i Klass 1 har haft lägst svängningar i värdeutvecklingen i de tillgångsslag fondens kapital placerats i, fonderna placerade i Klass 7 har haft högst svängningar. Som ovan nämnts tenderar aktieplaceringar att innebära större svängningar än ränteplaceringar.