Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Risk


Sparande i fonder innebär både en möjlighet att öka sitt sparkapital i värde och en risk att minska det i värde. Fondernas historiska avkastning är ingen garanti för liknande framtida avkastning och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Naventi Fonder analyserar och utvärderar löpande befintliga och potentiella placeringar för att kunna tillvarata möjligheterna till värdeökningar och reducera riskerna för värdeminskningar.

Riskfaktorer vi bevakar

Marknadsrisk, ränterisk, valutarisk, kreditrisk och likviditetsrisk är exempel på riskfaktorer som förvaltarteamet speciellt noggrant håller under uppsikt. Med marknadsrisk avses risken för en negativ värdeutveckling på aktuella värdepappersmarknader som helhet, se vidare nedan. Ränterisk avser risken för en negativ värdeutveckling på grund av förändringar i aktuella marknadsräntor. Valutarisk är risken för en negativ utveckling av kursen på den svenska kronan vis-à-vis utländska valutor. Risken för att den organisation som ger ut aktier, obligationer etc. inte kan fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot de som placerar i dessa värdepapper benämns kreditrisk. Likviditetsrisk avser risken att placeringar p.g.a. låg omsättning på aktuella värdepappersmarknader inte kan avvecklas i önskad tid eller till önskat pris. Nivån på den marknadsrisk som nämns ovan kan kunden själv påverka genom sitt fondval.

Fonder som till övervägande del placerar i ränterelaterade tillgångsslag är mindre utsatta för svängningar i värdeutvecklingen. Detta medför mindre risk för en negativ, men också mindre chans till en positiv, värdeutveckling. Aktierelaterade tillgångsslag är mer utsatta för svängningar i värdeutvecklingen. Vilket medför större risk för en negativ värdeutveckling, men också större chans till en positiv sådan.

Klassificering efter grad av risk

Samtliga Naventis fonder är klassade i enlighet med den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) sjugradiga risk- och avkastningsindikator. De olika "riskklasserna" visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning baserat på hur respektive fonds avkastning varierat över tid. Klassificeringen gör det möjligt att jämföra risk och möjlig avkastning inte bara i Naventis olika fonder utan också i alla andra fondbolags fonder, som klassats på samma sätt. Men, eftersom indikatorn bygger på historiska data, utgör klassificeringen ingen framtida garanti för framtida risk/avkastning.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk