Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Klagomål


Om du är missnöjd med någon av våra tjänster, vänligen hör av dig med en skriftlig redogörelse för de omständigheter som föranleder ditt missnöje. Bifoga kopior på relevanta dokument, och namnge den person du eventuellt haft kontakt med.

Skrivelsen skickas till Naventi Fonder AB, Att Klagomålsansvarig, Box 3208, 103 64 Stockholm.

Om vi inte kan klarlägga, utreda och besvara ditt klagomål inom 14 dagar från att skrivelsen inkommit till oss, kommer vi att underrätta dig skriftligen med angivande av ungefärlig tid när du kan förväntas erhålla ett svar. Vår målsättning är alltid att samtliga klagomål ska behandlas på ett korrekt och snabbt sätt.

Om du önskar vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (bankforsakring.konsumenternas.se) eller din kommuns konsumentvägledning.

Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få ditt klagomål prövat, i det fall du anser det inte vara korrekt hanterat.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk