Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Legal information


ERSÄTTNINGSPOLICY

Nedan följer information om ersättningar till Naventi Fonders medarbetare.

Naventis ersättningsstruktur ska främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande. Ersättning till medarbetare ska uppmuntra till goda prestationer och beteenden, som överensstämmer med fondandelsägarnas intressen och som bidrar till långsiktigt värdeskapande. Hållbarhet och hanteringen av hållbarhetsrisker är en viktig del i vår förvaltning och utgör en del i lönebedömningen.

För mer information, se vår ersättningspolicy.

Ersättningspolicy

INTRESSEKONFLIKTER

Fondbolag är enligt Finansinspektionens föreskrifter skyldiga att ha interna regler för hur bolaget hanterar intressekonflikter. Enligt de interna reglerna ska bolaget "identifiera de omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en väsentlig risk för att fondandelsägares eller andra kunders intressen påverkas negativt med hänsyn till fondverksamheten, och ange vilka rutiner som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera sådana konflikter".

Naventi Fonder har fastställt riktlinjer för att identifiera och hantera intressekonflikter som kan uppstå i verksamheten – potentiella konflikter med Naventi Fonder, fondandelsägare, andra kunder eller tredje part som möjliga parter.

För ytterligare information om våra riktlinjer, kontakta Naventi Fonder.

Hantering av intressekonflikter

INCITAMENT

Fondbolag får enligt Finansinspektionens föreskrifter i samband med fondförvaltningen "endast betala eller ta emot en avgift eller kommission, eller ge eller ta emot en natura-förmån" (incitament) under vissa förutsättningar. Bl a om incitament betalas eller ges till, eller av, en tredje part, måste denna vara "utformad för att höja kvaliteten på fondverksamheten, och får inte hindra bolaget från att agera i fondandelsägarnas intresse".

I pdf:en här lämnas information om de incitament som förekommer i Naventi Fonders verksamhet.

UPPDRAGSAVTAL

Naventi Fonder anlitar Deloitte AB, med auktoriserade revisor Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor, för externrevision, FCG Risk & Compliance AB för internrevision, Hanna Bergström på Max Matthiessen AB för funktionen för regelefterlevnad, ISEC Services AB för vissa fondadministrativa tjänster samt CAG Datastöd AB för utförandet av vissa IT-tjänster.

För mer information om uppdragsavtal, kontakta Naventi Fonder.

BÄSTA UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER OCH PLACERING AV ORDER

Naventi Fonder ska uteslutande handla i fondandelsägarnas och kundernas gemensamma intresse och se till att samtliga fondandelsägare och kunder behandlas rättvist. För att tillförsäkra att så sker har Naventi Fonder antagit interna regler i enlighet med gällande lag samt Finansinspektionens gällande föreskrifter.

Dessa regler syftar till att fastställa hur bästa möjliga resultat ska uppnås vid handel för fondernas och de diskretionära portföljernas räkning. Riktlinjerna innebär i huvudsak att Naventi Fonder vid utförande av portföljtransaktioner och placering av order ska uppnå bästa möjliga resultat utifrån respektive fonds mål, placeringsinriktning och riskprofil. Vid handel för en diskretionär portföljs räkning utgår Naventi Fonder från egenskaper hos kunden, däribland om den kategoriseras som icke-professionell eller professionell kund. För att uppnå bästa möjliga resultat ska Naventi Fonder beakta:

  • Pris och kostnaden.
  • Snabbhet och sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och kan avvecklas.
  • Orderns storlek och typ.
  • Alla övriga omständigheter som enligt Naventi Fonders bedömning är relevant för en viss order.

Naventi Fonder tar främst hänsyn till priset och kostnaden. Vid transaktioner av speciell karaktär kan Naventi Fonder ta hänsyn till andra faktorer som enligt Naventi Fonder är av större relevans. Detta kan ske vid exempelvis större transaktioner.
Naventi Fonder kan genomföra en portföljtransaktion för viss fonds räkning tillsammans med en annan portföljtransaktion, s.k. sammanläggning. Sådan sker enbart om det är osannolikt att sammanläggningen kommer att vara till nackdel för någon av fondandelsägarna. Resultatet av transaktionen fördelas rättvist.

Naventi Fonder utvärderar och uppdaterar sina egna riktlinjer årligen.Vill du ha ytterligare information om våra regler, vänligen kontakta oss på Naventi Fonder.


MIFID - INFORMATION OM KUNDKATEGORISERINGEnligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska alla kunder till värdepappersinstitut indelas i olika grupper för att anpassa skyddsnivån.

Kunderna delas in i tre olika kundkategorier

  1. Icke-professionell kund (vanligtvis privatpersoner och mindre företag).
  2. Professionell kund (vanligtvis kreditinstitut och andra finansiella institut).
  3. Jämbördig motpart (myndigheter, centralbanker och andra banker).

Naventi Fonder AB kategoriserar i princip alla sina kunder som icke-professionella kunder, om inget annat avtalats. En kund i den här gruppen omfattas av den högsta skyddsnivån enligt lagen om värdepappersmarknaden. Detta innebär bl.a. att Naventi Fonder AB kommer att lämna information om finansiella instrument och riskerna med dessa samt kostnader och andra avgifter för handel i dessa. När vi tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning gör vi en lämplighetsbedömning mot bakgrund av kundens syfte med investeringen, kundens ekonomiska situation samt kundens erfarenhet och kunskap.

En kund har möjlighet att under vissa förutsättningar byta kundkategori från icke-professionell kund till professionell kund. Ett byte av kundkategori till professionell kund gör att kundens skyddsnivå minskar jämfört med om kunden tillhört icke-professionell kund.

Vill du ha ytterligare information om våra riktlinjer, vänligen kontakta oss på Naventi Fonder.


INFORMATION OM ÄGARPOLICY

Naventi Fonder företräder andelsägarna i samtliga frågor som rör fonderna. Det innebär bland annat att utöva ägarrättigheter i de bolag där fonderna är aktieägare. Allt handlande sker uteslutande i fondandelägarnas gemensamma intresse. Naventi Fonder utövar ägarrättigheterna i syfte att maximera innehavens värde på lång sikt. Målsättningen med förvaltningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn till fondens placeringsinriktning och risk. Ett aktivt ägarskap är ett sätt att minimera och mildra hållbarhetsrisker kan bland annat ske genom dialoger och röstning på bolagsstämmor.

På länken nedan finner vår ägarpolicy. Vill du ha ytterligare information, vänligen kontakta oss på Naventi Fonder.

Ägarpolicy


PERSONUPPGIFTER

Naventi Fonder behandlar personuppgifter i samband med andelsägande/kundförhållande eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Personuppgiftsansvarig är Naventi Fonder. Som kund godkänner du att personuppgifter samlas in för att Naventi Fonder ska kunna fullgöra åtaganden gentemot dig samt efterleva gällande regelverk, innefattande Dataskyddsförordningen (2016/679/EG).

På länken nedan finner du information om hur vi hanterar personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information, vänligen kontakta oss på Naventi Fonder.

Dataskyddspolicy

KLAGOMÅL

Om du är missnöjd med någon av våra tjänster, vänligen hör av dig till oss med en skriftlig redogörelse för de omständigheter som föranleder ditt missnöje. Bifoga kopior på relevanta dokument, och namnge den/de förmedlare du eventuellt haft kontakt med.

Skrivelsen skickas till Naventi Fonder AB, Att Klagomålsansvarig, Box 3208, 103 64 Stockholm.

Om vi inte kan klarlägga, utreda och besvara ditt klagomål inom 14 dagar från att skrivelsen inkommit till oss, kommer vi att underrätta dig skriftligen med angivande av ungefärlig tid när du kan förväntas erhålla ett svar. Vår målsättning är alltid att samtliga klagomål ska behandlas på ett korrekt och snabbt sätt.

Om du önskar vägledning i ett klagomålsärende kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå (bankforsakring.konsumenternas.se) eller din kommuns konsumentvägledning.

Du kan också kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol för att få ditt klagomål prövat, i det fall du anser det inte vara korrekt hanterat.

MARKNADSSONDERING

Marknadssonderingar görs bland annat för att bedöma potentiella investerares intresse av en eventuell transaktion och dess prissättning, storlek och strukturering. Marknadssonderingar är av betydelse för en väl fungerande kapitalmarknad. I enlighet med gällande regler avseende marknadsmissbruk, har Naventi Fonder utsett särskilda kontaktpersoner för marknadssonderingar.

För marknadssonderingar på aktiemarknaden är Christoffer Johansson kontaktpersoner, och för marknadssonderingar på räntemarknaden är Henrik Rosencrantz kontaktperson.

Aktier

Christoffer Johansson, telefon 072 500 16 19, epost: christoffer.johansson@naventi.se

Räntor

Henrik Rosencrantz, telefon 070 278 81 77, epost; henrik.rosencrantz@naventi.se

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk