Om oss


Engagemang och aktiv förvaltning sedan 2002

Styrelse

Christina Ragsten Pettersson
Ordförande

Christina har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn, bl.a. från Nordea Bank AB (publ), samt arbetat som departementsråd/ämnessakkunnig på Finans- och Näringsdepartementet. Christina är civilekonom från Stockholms Universitet.

Henrik Talborn
Styrelseledamot

Henrik har lång erfarenhet av kapital-förvaltning och aktie/bolagsanalys från bland annat Handelsbanken Capital Markets, HQ och Penser. Henrik är civilingenjör inom teknisk fysik och civilekonom från LTH och Lunds Universitet samt har finansiell utbildning från ETH Zurich.

Filip Peiró
Styrelseledamot

Filip är chef för förvaltningsteamet och delägare i Naventi Fonder. Filip grundade Naventi Fonder år 2002. Han är civilekonom från Lunds Universitet med fördjupade studier i matematik och statistik. Filip har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och han var ansvarig kapitalförvaltare i Naventi Fonder under många år. Filip har tidigare arbetat som finansiell rådgivare och är Swedsec-licensierad.

Andreas Bergknut
Styrelseledamot och VD

Andreas är VD och delägare i Naventi Fonder. Han är civilekonom från Lunds Universitet och har studerat vid Copenhagen Business School. Andreas har tidigare arbetat som konsultchef i IT-branschen, samt under flera år som konsult med sälj- och ledarskapsutveckling.

Om Naventi Fonder

Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 där ägarna är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda förvaltning i aktivt förvaltade fonder med ambitionen att vara en av marknadens skickligaste fondförvaltare.

Verksamheten drivs med värdeorden prestation, flexibilitet, passion och ansvar som grund och målet att långsiktigt kunna erbjuda våra kunder en konkurrenskraftig avkastning på sparat kapital. Värdeorden speglar vårt sätt att arbeta. Vi är resultatinriktade och vårt fokus ligger på att, genom aktiv förvaltning av våra fonder, leverera en god avkastning på lång sikt. För att leva upp till vår målsättning måste vi vara flexibla och lyhörda. Vårt förvaltarteam har mandat att, utifrån lång erfarenhet och hög kompetens, ta oberoende och självständiga investeringsbeslut. För att uppnå goda resultat krävs även en stor dos passion. Vår förvaltning ska därför alltid, utöver det rent professionella utförandet, även innehålla ett stort inslag av personligt engagemang. Till sist ska vi även vara ansvarsfulla - vår förvaltning ska alltid präglas av respekt för värdet av våra kunders kapital.

Naventi Fonders styrelse fastställer de riktlinjer som gäller för bolagets riskhantering. Arbetet omfattar identifiering, utvärdering och hantering av risker, med målet att minimera potentiellt ogynnsamma effekter.

Naventi Fonder

  • Har erbjudit våra kunder aktiv förvaltning sedan 2002, vi har således förvaltat i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur
  • Har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet och tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument
  • Är medlem i Fondbolagens Förening och följer "Svensk kod för fondbolag", samt i SWESIF - forum för hållbara investeringar
  • Har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI)
  • Står oberoende från försäkringsbolag och banker
  • Omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti och investerarskydd – fondernas tillgångar bokförs och förvaras dock utanför Naventi Fonder hos ett fristående förvaringsinstitut
  • Har högsta kreditvärdighet – AAA-rating

Naventi Fonder ägs av bolagets ledning genom svenska aktiebolag.

Ledning

Filip Peiró
Partner

Telefon: 08-700 52 64
Email: filip.peiro@naventi.se

Filip är chef för förvaltningsteamet och delägare i Naventi Fonder. Filip grundade Naventi Fonder år 2002. Han är civilekonom från Lunds Universitet med fördjupade studier i matematik och statistik. Filip har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och han var ansvarig kapitalförvaltare i Naventi Fonder under många år. Filip har tidigare arbetat som finansiell rådgivare och är Swedsec-licensierad.

Andreas Bergknut
VD, Partner

Telefon: 0767-89 06 00
Email: andreas.bergknut@naventi.se

Andreas är VD och delägare i Naventi Fonder. Han är civilekonom från Lunds Universitet och har studerat vid Copenhagen Business School. Andreas har tidigare arbetat som konsultchef i IT-branschen, samt under flera år som konsult med sälj- och ledarskapsutveckling. Andreas är Swedsec-licensierad.

Daniel Peiró
Riskansvarig, Partner

Telefon: 08-700 52 62
Email: daniel.peiro@naventi.se

Daniel är riskansvarig och delägare i Naventi Fonder. Daniel har lång erfarenhet av finansbranschen. Han är utbildad jurist vid Lunds Universitet och har studerat vid Hamburg Universität. Daniel har tidigare arbetat som jurist på Vinge advokatbyrå, skattejurist/ansvarig på Skandiakoncernen samt även som skattechef för Nordeakoncernen. Daniel är Swedsec-licensierad och är flitigt anlitad föreläsare avseende fond- och skattejuridik.


Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk