Om oss


Engagemang och aktiv förvaltning sedan 2002

Styrelse

Christina Ragsten Pettersson
Ordförande

Christina har gedigen erfarenhet från den finansiella sektorn, bl.a. från Nordea Bank AB (publ), samt arbetat som departementsråd/ämnessakkunnig på Finans- och Näringsdepartementet. Christina är civilekonom från Stockholms Universitet.

Henrik Talborn
Styrelseledamot

Henrik har lång erfarenhet av kapital-förvaltning och aktie/bolagsanalys från bland annat Handelsbanken Capital Markets, HQ och Penser. Henrik är civilingenjör inom teknisk fysik och civilekonom från LTH och Lunds Universitet samt har finansiell utbildning från ETH Zurich.

Filip Peiró
Styrelseledamot & VD

Filip är VD och delägare i Naventi Fonder. Filip grundade Naventi Fonder år 2002. Han är civilekonom från Lunds Universitet med fördjupade studier i matematik och statistik. Filip har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och han var ansvarig kapitalförvaltare i Naventi Fonder under många år. Filip har tidigare arbetat som finansiell rådgivare och är Swedsec-licensierad.

Andreas Bergknut
Styrelseledamot

Andreas är marknadsansvarig och delägare i Naventi Fonder. Han är civilekonom från Lunds Universitet och har studerat vid Copenhagen Business School. Andreas har tidigare arbetat som konsultchef i IT-branschen, samt under flera år som konsult med sälj- och ledarskapsutveckling.

Om Naventi Fonder

Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda privatpersoner sparande i aktivt förvaltade värdepappers-fonder med ambitionen att vara en av marknadens skickligaste fondförvaltare.

Verksamheten drivs med värdeorden PRESTATION, FLEXIBILITET, ANSVAR och PASSION som grund, och målet att kunna erbjuda våra kunder en avkastning på sparat kapital som långsiktigt överstiger relevanta jämförelseindex.

Naventi Fonders styrelse fastställer de riktlinjer som gäller för bolagets riskhantering, vilken bolagets riskansvarige, Daniel Peiró, ansvarar för och sköter i nära samarbete med bolagets medarbetare. Arbetet omfattar identifiering, utvärdering och hantering av risker, med målet att minimera potentiella ogynnsamma effekter.

Verksamheten i Naventi Fonder är självfinansierad, vilket innebär att ingen extern finansiering krävs för att bedriva verksamheten.

Naventi Fonder har tillstånd från Finansinspektionen (www.fi.se) att bedriva fondverksamhet, tillhandahålla diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument och lämna investeringsråd avseende finansiella instrument. Naventi Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer "Svensk kod för fondbolag", samt är medlem i SWESIF - Forum för hållbara investeringar. Naventi är oberoende från försäkringsbolag och banker. Naventi ägs av bolagets ledning genom svenska aktiebolag. Ägarna av Naventi äger även Auris Försäkring och Pension AB, 559068-6217, ett svenskt aktiebolag med tillstånd från Finansinspektionen (www.fi.se) att bedriva försäkringsförmedling. I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12), Europaparlamentets och Rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013, offentliggör Naventi Fonder periodisk information om kapitaltäckning.

Naventi Fonder

  • har Finansinspektions tillstånd att bedriva fondverksamhet,
  • är medlem i Fondbolagens förening och följer därmed "Svensk kod för fondbolag,
  • omfattas av Riksgäldens insättningsgaranti och investerarskydd – fondernas tillgångar bokförs och förvaras dock utanför Naventi Fonder hos ett fristående förvaringsinstitut,
  • har högsta kreditvärdighet – AAA-rating.


Ledning

Filip Peiró
VD, Partner

Telefon: 08-700 52 64
Email: filip.peiro@naventi.se

Filip är VD och delägare i Naventi Fonder. Filip grundade Naventi Fonder år 2002. Han är civilekonom från Lunds Universitet med fördjupade studier i matematik och statistik. Filip har lång erfarenhet av kapitalförvaltning och han var ansvarig kapitalförvaltare i Naventi Fonder under många år. Filip har tidigare arbetat som finansiell rådgivare och är Swedsec-licensierad.

Andreas Bergknut
Marknadsansvarig, Partner

Telefon: 0767-89 06 00
Email: andreas.bergknut@naventi.se

Andreas är marknadsansvarig och delägare i Naventi Fonder. Han är civilekonom från Lunds Universitet och har studerat vid Copenhagen Business School. Andreas har tidigare arbetat som konsultchef i IT-branschen, samt under flera år som konsult med sälj- och ledarskapsutveckling. Andreas är Swedsec-licensierad.

Daniel Peiró
Riskansvarig, Partner

Telefon: 08-700 52 62
Email: daniel.peiro@naventi.se

Daniel är riskansvarig och delägare i Naventi Fonder. Daniel har lång erfarenhet av finansbranschen. Han är utbildad jurist vid Lunds Universitet och har studerat vid Hamburg Universität. Daniel har tidigare arbetat som jurist på Vinge advokatbyrå, skattejurist/ansvarig på Skandiakoncernen samt även som skattechef för Nordeakoncernen. Daniel är Swedsec-licensierad och är flitigt anlitad föreläsare avseende fond- och skattejuridik.