månadsbrev december 2016

Aktier:

Samtliga våra fonder utvecklades positivt under årets sista månad.
Aktiemarknaderna i framförallt USA och Europa har utvecklats positivt och vi tror att den positiva utvecklingen på aktiemarknaderna kan komma att bestå ett tag till framöver i takt med att bolagens vinsterna fortsätter att öka.

Under månaden tog vi vinst i amerikanska småbolag och ökade exponeringen mot europeiska banker och den svenska börsen.

Räntor och valutor:

Obligationsportföljen i fonderna Naventi Defensiv Flex och Naventi Balanserad Flex har utvecklats mycket positivt under månaden. Ränterisken har hållits relativt låg. Några av de största bidragen till totalavkastningen kom ifrån innehaven i Lindorff, BBVA, Stena och West Air. Även våra juniora obligationer i banksektorn har haft en mycket fin utveckling. Vi har fortsatt varit aktiva i ett flertal nyemissioner, vilket också bidragit till den positiva avkastningen

Riksbanken bibehöll repo-räntan på låga -0,50%, men ökade stödköpsprogrammet av obligationer programmet något. Dock reserverade sig halva direktionen, varav två ville avsluta obligationsstödköpen. Splittringen innebär sannolikt att Riksbanken har nått toppen av sina monetära stimulanser och framöver ökar sannolikheten för penningpolitiska åtstramningar.

Vi minskade fondernas exponering mot euron i början av december, vilket fallit väl ut, då den svenska kronan har förstärkts gradvis under den senaste tiden.

Europeiska centralbanken, ECB, lämnade räntan oförändrad men förlängde sitt stödköpsprogram med nio månader till december 2017. Dock kommer volymen av obligationsköp reduceras från 80 miljarder euro per månad till 60 miljarder euro per månad.

OPEC och elva oljeproducerande länder utanför oljekartellen har kommit överens om produktionsneddragningar. Det är över femton år sedan som OPEC och andra oljeproducenter lyckas enas om utbudsminskningar, vilket har lett till ett stigande oljepris.

USAs centralbank, FED, höjde som väntat räntan med 0,25% och drog upp tillväxtprognosen, men lämnade inflationsprognosen oförändrad. Det som marknaden tog fasta på var att FED nu prognostiserar tre räntehöjningar under 2017 och inte två, som tidigare kommunicerats. Detta ledde till en starkare amerikansk dollar mot övriga valutor. Fonderna drog nytta av den starkare amerikanska dollarn.


Läs nyhetsbrevet


« Tillbaka till alla nyheter
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk