​Corona Update

Med anledning av den senaste tidens oroligheter på de finansiella marknaderna lämnar vi följande extra information.

Aktier

I mitten av februari agerade vi på oroligheterna i marknaden genom att vikta ner och avyttra innehav inom transport- och turismsektorn som kan ha betydande nedsida med anledning av Coronaviruset (COV19). Således reducerades aktievikten i samtliga fonder och vi ökade kassaplaceringen i fonderna. Vid tidigare virus (SARS & MERS) har vi sett en mer utdragen nedgångsperiod, följt av en relativt snabb rekyl. Denna gång har vi noterat snabbare och kraftigare rörelser på nedsidan och förväntar oss snarare en U-formad börsmarknad än en V-formation.

Vi har idag ingen aktieexponering mot

  • energi/oljesektorn,
  • amerikanska, europeiska eller svenska banker samt
  • flygbolag, turism, bilindustri.

Vår bedömning i denna del kvarstår även efter den tidens utveckling med stora problem för bl.a. transport- och turismsektorn. I dagsläget har vi en aktievikt Naventi Defensiv Flex om 21%, Naventi Balanserad Flex om 48% och Naventi Offensiv Flex 92% och med en kassa i fonderna med syfte att köpa längre fram när läge uppstår. Vi har sedan ett år tillbaka ökat fondernas relativa exponering i bolag med attraktiva nettokassor, låg skuldsättning, stabila kassaflöden för att kunna möta tuffare perioder. Vidare har vi fokuserat på bolag med verksamheter som vi anser har en stor möjlighet att växa inom respektive bransch under en period av 3-5 år. Exempel på sådana bolag är Adobe, Microsoft, Alibaba, Mastercard. Flertalet av våra portföljbolag har sin intjäning i s.k. abonnemangsform, dvs. löpande månadskostnad. Vi följer marknadshändelserna noggrant.

Räntor

Vi har ingen exponering mot oljesektorn, vilket varit en av de värst drabbade sektorerna de senaste veckorna. Vi har ett mindre obligationsinnehav i ett av flygbolagen (SAS). Vi har ingen exponering mot turismsektorn. Vi ägde tidigare obligationer från Hurtigruten, som vi avyttrade när coronaviruset blev aktuellt. Vi har en väl tilltagen kassa för att kunna köpa när vi anser att det är läge och en liten andel obligationer i USD, vars marknad är den som hittills drabbats mest vad gäller omprisning av räntenivåer. I övrigt kan noteras att coronaviruset har fått stora konsekvenser för alla tillgångsslag, även innehav som får anses mindre riskfyllda i tider av sämre ekonomiska utsikter drabbas, såsom Ica, Ellevio, Telenor.

Vi ser framför oss en period av fortsatt hög volatilitet och osäkerhet. Men förr eller senare kommer spridningen av viruset avta och penningpolitik tillsammans med finanspolitik få effekt. Vi kommer då, precis som vi gjort senaste åren, framför allt investera i bolag med starka kassaflöden, stark ägarbild, låg belåningsgrad och inom sektorer där vi ser en god framtid med hänsyn till bl.a. hållbarhet.


« Tillbaka till alla nyheter
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk