Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Naventi Fonder AB, nedan Bolaget, uppfyller definitionen av finansmarknadsaktör och har beslutat att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt artikel 4 i Disclosureförordningen. Bolaget har en separat policy för Due Diligence avseende hållbarhet. Hållbarhetsprofil för respektive fond finns nedan:

Nordic Sustainable Leaders Credit

Naventi Defensiv Flex

Naventi Balanserad Flex

Naventi Offensiv Flex

Policyer för identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling

Bolaget identifierar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i potentiella investeringsobjekt/portföljbolag genom att analysera de hållbarhetsindikatorer som kommissionen har beslutat om relaterade till klimat och miljö, sociala och personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter, anti-korruption och anti-mutor. Analysen av de identifierade hållbarhetsindikatorerna ingår som en del i Bolagets övergripande hållbarhetsanalys. Bolaget kommer att prioritera de negativa konsekvenserna utan inbördes ordning.

Ytterligare information finns att tillgå i Bolagets Due Diligence-policy.

Beskrivning av huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbar utveckling och åtgärder som vidtagits med avseende på dessa

Bolagen har beslutat att beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i förvaltningen av fonder och har därvid identifierat följande potentiella negativa konsekvenser för hållbarhet.

•Utsläpp av växthusgaser, negativ påverkan inom områden som präglas av en känslig biologisk mångfald, utsläpp till vatten, utsläpp av farligt avfall

•Sociala och personalrelaterade såsom löneskillnader beroende av kön och könsdiversifierade styrelser

•Exponering mot kontroversiella vapen (personminor, klustervapen samt kemiska- och biologiska vapen)

•Kränkningar av internationella konventioner och standarder för mänskliga rättigheter och bolagsstyrning: FNs Global Compact respektive OECDs riktlinjer för multinationella företag

Inför ett investeringsbeslut och löpande under hela ägandeperioden genomför Bolaget analys av hur de underliggande investeringarna arbetar med dess påverkan på miljö, klimat och sociala aspekter. Vidare arbetar Bolaget med att löpande föra dialog med portföljbolag som bryter mot någon av Bolagets hållbarhetskriterier. Om Bolaget efter dialog anser att portföljbolaget inte kommer att vidta nödvändiga åtgärder kommer investeringen avyttras med andelsägarnas bästa i åtanke.

Policy för aktieägarengagemang

Bolaget ska företräda andelsägarna i samtliga frågor som rör fonderna, vilket inkluderar att utöva ägarrättigheter i de bolag där fonderna är aktieägare. Bolaget följer och analyserar löpande utvecklingen i de portföljbolag Bolaget investerat i. Hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker bedöms på samma sätt som operationella och finansiella faktorer i analysen, eftersom det är Bolagets uppfattning att bolag som drivs ansvarsfullt och långsiktigt hållbart kommer att lyckas bättre över tid. Bolaget följer och analyserar löpande utvecklingen i fondernas portföljbolag, genom publicerad finansiell information, extern analys, relevanta marknadskanaler och direkt kontakt med bolagen. Bolaget har som målsättning att delta på bolagsstämmor där fonderna är stora aktieägare och i övrigt på bolagsstämmor som av annat skäl bedöms väsentliga. Rösträtten disponeras på ett sådant sätt att Bolaget verkar för långsiktig maximering av andelsvärdet samt med beaktande av respektive fonds inriktning och mål enligt dess fondbestämmelser. Rösträtten utövas i enlighet med respektive fonds mål och placeringsinriktning. Ytterligare information återfinns i Bolagets Ägarpolicy.

Uppförandekoder för ansvarsfullt företagande och internationellt erkända standarder

Bolaget har undertecknat och följer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investment (PRI). De sex principerna fokuserar bland annat på att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsanalyser och beslutsprocesser, samt att vara en aktiv ägare. De bolag som fonderna investerar i ska även leva upp till de grundläggande principer som finns införlivade i FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag inom områdena miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter.
Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk