Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Ruth Next Generation Equities

Ruth Next Generation Equities är en aktiefond. Fondens placeringar ger exponering mot bolag som enligt fondens förvaltare drar nytta av beteendet hos Millenialsgenerationen. Placeringar sker utan några geografiska begränsningar och fonden kan ha hög exponering mot enskilda regioner och länder samt sektorer. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut. Fondens målsättning är att ge andelsägarna en långsiktig värdestegring med hänsyn till fondens risknivå. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

NAV-kurs 2023-09-21:

264.61

Värdeutveckling

2022: -29.9%   2023: 17.47 %
1
2
3
4
5
6
7
Ruth Next Generation Equities är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Navigera Aktie 2.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2012

ISIN-kod: SE0004241966
Registreringsland: Sverige

Förvaltningsavgift
1,80%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk