Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Ruth Core Swedish Equities

Ruth Core Swedish Equities är en aktiefond vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut. I fonden får även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning ingå. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier, vilket innebär att varje investering föregås av en samlad hållbarhetsbedömning som bygger på en tredimensionell kvantitativ analys. I analysen beaktas bland annat bolagets nivå på utsläpp av växthusgaser, bolagets ESG-ranking inom den för bolaget relevanta branschen och bolagets bidrag till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Fondens medel placeras enbart i bolag som erhåller en hög samlad betygsättning baserat på dessa hållbarhetsfaktorer. Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Index. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

NAV-kurs 2023-09-21:

145.19

Värdeutveckling

2022: -25.83%   2023: 2.56 %
1
2
3
4
5
6
7
Ruth Core Swedish Equities är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Swedish Sustainable Leaders.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2014

ISIN-kod: SE0005849833
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
OMX Stockholm Benchmark Index

Förvaltningsavgift
1,35%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk