Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Ruth Core Nordic Small Cap

Ruth Core Nordic Small Cap är en svensk små- och mikrobolagsfond vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut. I fonden får även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning ingå. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier, vilket innebär att varje investering föregås av en samlad hållbarhetsbedömning som bygger på en egenutvecklad analys. Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i små- och mikrobolag noterade på den svenska aktiemarknaden. Fonden har även möjlighet att placera i små- och mikrobolag noterade på de övriga nordiska aktiemarknaderna. Fondens målsättning är att långsiktigt, över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Carnegie Smallcap Index. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

NAV-kurs 2023-09-21:

108.56

Värdeutveckling

2023: 1.09 %
1
2
3
4
5
6
7
Ruth Core Nordic Small Cap är placerad i klass 5 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Swedish & Nordic Sustainable Small & Microcap.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2022

ISIN-kod: SE0018689432
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
Carnegie Smallcap Index

Förvaltningsavgift
1,60%Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk