Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Ruth Core Global Equities

Ruth Core Global Equities är en global aktiefond vars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, inklusive OTC-derivat, och på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Hållbarhet är en central del av investeringsprocessen. Fonden följer särskilda hållbarhetsrelaterade kriterier, vilket innebär att varje investering föregås av en samlad hållbarhetsbedömning som bygger på en tredimensionell kvantitativ analys. I analysen beaktas bland annat bolagets nivå på utsläpp av växthusgaser, bolagets ESG-ranking inom den för bolaget relevanta branschen och bolagets bidrag till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Fondens medel placeras enbart i bolag som erhåller en hög samlad betygssättning baserat på dessa hållbarhetsfaktorer. Fondens jämförelseindex är MSCI World NTR (SEK). Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst 5 år.

NAV-kurs 2023-09-21:

134.59

Värdeutveckling

2022: -7.62%   2023: 15.47 %
1
2
3
4
5
6
7
Ruth Core Global Equities är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Global Sustainable Leaders.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2021

ISIN-kod: SE0015837687
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
MSCI World NTR (SEK)

Förvaltningsavgift
1,35%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk