Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Ruth Core Emerging Markets 1

Ruth Core Emerging Markets 1 är en aktivt förvaltad aktiefond vars medel placeras med fokus på tillväxtmarknader. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet åstadkomma högsta möjliga värdestegring. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, innefattande ETF:er, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Högst 10% av fondens medel får placeras i andra fondandelar eller fondföretag. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

NAV-kurs 2023-09-21:

284.84

Värdeutveckling

2022: -12.8%   2023: 9.98 %
1
2
3
4
5
6
7
Ruth Core Emerging Markets 1 är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Navigera Tillväxt 1.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2008

ISIN-kod: SE0002278739
Registreringsland: Sverige

Förvaltningsavgift
1,85%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk