Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Ruth Core Emerging Markets

Ruth Core Emerging Markets är en aktivt förvaltad aktiefond vars medel placeras med fokus på tillväxtmarknader. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet åstadkomma högsta möjliga värdestegring. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, innefattande ETF:er, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Högst 10% av fondens medel får placeras i andra fondandelar eller fondföretag. Fonden kan placera med inriktning mot såväl Sverige som utländska marknader. Dock ska lägst 90% av fondförmögenheten placeras med huvudsaklig inriktning mot marknader som av MSCI ej definieras som ”Utvecklade marknader”. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

NAV-kurs 2023-09-21:

201.58

Värdeutveckling

2022: -9.59%   2023: 8.88 %
1
2
3
4
5
6
7
Ruth Core Emerging Markets är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Navigera Tillväxtmarknader 2.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2012

ISIN-kod: SE0004241982
Registreringsland: Sverige

Förvaltningsavgift
1,85%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk