Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Intensity Crafted by Ruth

Intensity Crafted by Ruth placerar framförallt i tillgångsslaget aktier. Placeringar sker utan några geografiska begränsningar. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet åstadkomma högsta möjliga värdestegring. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, innefattande ETF:er, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens medel får även placeras i alternativa investeringar. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Högst 10% av fondens medel får placeras i andra fondandelar eller fondföretag. Fondens jämförelseindex är 80% MSCI ACWI Index Total Return Net (50%  valutasäkrat  i SEK) och 20% SIX Portfolio Return Index (Total Return). Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år. 

NAV-kurs 2023-09-21:

367.98

Värdeutveckling

2022: -14.46%   2023: 13.05 %
1
2
3
4
5
6
7
Intensity Crafted by Ruth är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Navigera Aktie 1.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2008

ISIN-kod: SE0002278770
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
80% MSCI ACWI Index Total Return Net (50% valutasäkrat i SEK) och 20% SIX Portfolio Return Index (Total Return)

Förvaltningsavgift
1,85%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk