Fondavgifter


Allt om kostnader för din fond

De kostnader som är förenade med förvaltningen av fonderna tas ut från det förvaltade fondkapitalet.

Ersättning för Naventis förvaltningsarbete utgörs av en förvaltningsavgift i form av en fast procentsats av det sparade fondkapitalet, vilken beräknas dagligen och regleras den sista i varje månad. Vid sparande i Naventis fonder på premiepensionskonto hos Pensionsmyndigheten utgår rabatt på förvaltningsavgiften.

Därutöver belastas fonden av avgifter i underliggande fonder vars andelar fondens kapital placerats i, transaktionskostnader vilka uppstår vid köp och försäljning av fondens tillgångar, samt skatter fonden är skyldig att betala. Några insättnings-, uttags- eller prestationsbaserade avgifter tas inte ut ur fonden.

Aktuella förvaltningsavgifter redovisas på respektive fondsida. Vid jämförelse av olika fonders förvaltningsavgifter, skilj på aktivt och passivt förvaltade fonder.

"Årlig avgift", en av EU utformad standard för redovisning av förvaltningsavgift + avgifter i underliggande fonder för föregående kalenderår, samt information om maximala ersättningsnivåer för avgifter i underliggande fonder, redovisas i fondens Faktablad, till vilket länk finns på respektive fondsida.

Uppgifter om fondens transaktionskostnader och skatter redovisas i fondens Helårsredogörelse, till vilken länk finns på respektive fondsida.