Fondavgifter


Allt om kostnader för din fond

De kostnader som är förenade med förvaltningen av fonderna tas ut från det förvaltade fondkapitalet.

Ersättning för Naventi Fonders förvaltningsarbete utgörs av en förvaltningsavgift i form av en fast procentsats av det sparade fondkapitalet, vilken beräknas dagligen och regleras den sista i varje månad. Vid sparande i Naventis fonder på premiepensionskonto hos Pensionsmyndigheten utgår rabatt på förvaltningsavgiften.

Därutöver belastas fonderna av transaktionskostnader vilka uppstår vid köp och försäljning av fondernas tillgångar, samt skatter fonden är skyldig att betala. Några insättnings-, uttags- eller prestationsbaserade avgifter tas inte ut ur fonderna.

Aktuella förvaltningsavgifter redovisas på respektive fondsida. Vid jämförelse av olika fonders förvaltningsavgifter, skilj på aktivt och passivt förvaltade fonder.

"Årlig avgift", en av EU utformad standard för redovisning av förvaltningsavgift, vilken redovisas i fondernas Faktablad, till vilket länk finns på respektive fondsida.

Uppgifter om fondens transaktionskostnader och skatter redovisas i fondens Helårsredogörelse, till vilken länk finns på respektive fondsida.
Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk