Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Expansion Crafted by Ruth

Expansion Crafted by Ruth är en blandfond vars medel investeras i aktier, aktierelaterade fonder, ränterelaterade fonder och överlåtbara värdepapper, innefattande alternativa placeringar som huvudsakligen ger exponering mot tillgångsslagen valutor och råvaror. Fondens investeringar i andra fonder sker även genom placeringar i börshandlade fonder (i det följande benämnda ”ETF:er”). Placeringarnas syfte är att med en väl diversifierad portfölj och ett väl avvägt risktagande åstadkomma högsta möjliga värdestegring. Fondens jämförelseindex är 20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Total Return (valutasäkrat i SEK), 60% MSCI ACWI Index Total Return Net (50%  valutasäkrat i SEK), 5% Solactive SEK IG Credit och 15% SIX Portfolio Return Index (Total Return). Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

NAV-kurs 2023-09-21:

127.13

Värdeutveckling

2022: -5.99%   2023: 4.91 %
1
2
3
4
5
6
7
Expansion Crafted by Ruth är placerad i klass 3 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Dynamica 90 Global.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2011

ISIN-kod: SE0003655224
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
20% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Total Return (valutasäkrat i SEK), 60% MSCI ACWI Index Total Return Net (50% valutasäkrat i SEK), 5% Solactive SEK IG Credit och 15% SIX Portfolio Return Index (Total Return) 

Förvaltningsavgift
1,75%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk