Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Comfort Crafted by Ruth

Comfort Crafted by Ruth är en aktivt förvaltad blandfond vars medel placeras i aktie- och räntemarknaden samt i alternativa investeringar. Placeringar sker utan några geografiska begränsningar. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, innefattande ETF:er, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i andra fondandelar eller fondföretag. Fondens målsättning är att över tid överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är 60% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Total Return (valutasäkrat i SEK), 20% MSCI ACWI Index Total Return Net (50% valutasäkrat i SEK), 15% Solactive SEK IG Credit och 5% SIX Portfolio Return Index (Total Return). Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre år.

NAV-kurs 2023-09-21:

95.37

Värdeutveckling

2022: -13.83%   2023: 1.37 %
1
2
3
4
5
6
7
Comfort Crafted by Ruth är placerad i klass 2 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Navigera Classic 20.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2019

ISIN-kod: SE0012455137
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
60% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Total Return (valutasäkrat i SEK) 20% MSCI ACWI Index Total Return Net (50% valutasäkrat i SEK), 15% Solactive SEK IG Credit och 5% SIX Portfolio Return Index (Total Return)

Förvaltningsavgift
1,30%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk