Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Calix Räntor

Calix Räntor är en fondandelsfond med inriktning mot den globala och svenska räntemarknaden. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index som består till 67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (valutasäkrat i SEK) och 33% OMRX Total Bond Index. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst 3 år.

NAV-kurs 2023-09-21:

90.03

Värdeutveckling

2022: -11.55%   2023: 0.25 %
1
2
3
4
5
6
7
Calix Räntor är placerad i klass 2 på riskskalan

Fondfakta

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2021

ISIN-kod: SE0016829204
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
67% Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (valutasäkrat i SEK) och 33% OMRX Total Bond Index.

Förvaltningsavgift
0,60%

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk