Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Calix Alternativa

Calix Alternativa är en fondandelsfond vars medel placeras i finansiella instrument med alternativ inriktning. Placeringar sker utan några några geografiska begränsningar. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens målsättning är att över tid skapa en positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktieoch räntemarknaden. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst 3 år.

NAV-kurs 2023-09-21:

98.43

Värdeutveckling

2022: -5.4%   2023: 2.38 %
1
2
3
4
5
6
7
Calix Alternativa är placerad i klass 3 på riskskalan

Fondfakta

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2021

ISIN-kod: SE0016829212
Registreringsland: Sverige

Förvaltningsavgift
0,60%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk