Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Calix Aktier

Calix Aktier är en fondandelsfond med inriktning mot den globala och svenska aktiemarknaden. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens målsättning är att långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är ett sammansatt index som består till 75% av MSCI World Index Total Return Net (SEK) och 25% SIX PRX. Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst fem år.

NAV-kurs 2023-09-21:

106.45

Värdeutveckling

2022: -11.04%   2023: 12.4 %
1
2
3
4
5
6
7
Calix Aktier är placerad i klass 4 på riskskalan

Fondfakta

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2021

ISIN-kod: SE0016829220
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
75% MSCI World Index Total Return Net (SEK) och 25% SIX PRX

Förvaltningsavgift
0,60%Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk