Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Balance Crafted by Ruth 2

Balance Crafted by Ruth 2 är en aktivt förvaltad blandfond vars medel placeras i aktie- och räntemarknaden samt i alternativa investeringar. Placeringarna syftar till att under iakttagande av tillbörlig försiktighet åstadkomma högsta möjliga värdestegring. Placeringar sker utan några geografiska begränsningar. Fondens medel får placeras i fondandelar, överlåtbara värdepapper, innefattande ETF:er, penningmarknadsinstrument, derivat-instrument samt på konto hos kreditinstitut. Fondens medel får också placeras i alternativa investeringar. I fonden ingår även de likvida medel som behövs för fondens förvaltning. Högst 10 procent av fondens medel får placeras i andra fondandelar eller fondföretag. Fondens jämförelseindex är 35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Total Return (valutasäkrat i SEK), 45% MSCI ACWI Index Total Return Net (50% valutasäkrat  i SEK), 10%  Solactive SEK IG Credit och 10% SIX Portfolio Return Index (Total Return). Fonden lämpar sig för sparande med en tidshorisont på minst tre år.

NAV-kurs 2023-09-21:

175.38

Värdeutveckling

2022: -13.79%   2023: 6.68 %
1
2
3
4
5
6
7
Balance Crafted by Ruth 2 är placerad i klass 3 på riskskalan

Fondfakta

Fondens tidigare namn var Navigera Balans 2.

Faktablad

Informationsbroschyr

Startår: 2012

ISIN-kod: SE0004241958
Registreringsland: Sverige

Jämförelseindex
35% Bloomberg Barclays Global Aggregate Index Total Return (valutasäkrat i SEK), 45% MSCI ACWI Index Total Return Net (50% valutasäkrat i SEK), 10% Solactive SEK IG Credit och 10% SIX Portfolio Return Index (Total Return)

Förvaltningsavgift
1,55%


Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk