Våra fonder


Aktivt förvaltade med stort engagemang

Vårt fondutbud utgörs av aktivt förvaltade fonder. Aktiv förvaltning innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och tillgångar som bedöms lämpliga att placera fondernas kapital i, och sedan gör placeringar där vi förutspår en positiv värdeutveckling. Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Högre möjlig avkastning
Hög risk
Låg risk
Hög risk

Lägre möjlig avkastning
Högre möjlig avkastning
Lägre möjlig avkastning
Låg risk
Fond Kurs 2018 2017 2016 2015 2014
Naventi Global Företagsobligationsfond 97.11 -3.33% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex 122.02 -3.30% 5.81% 4.49% 0.91% 5.21%
Naventi Balanserad Flex 141.89 -2.91% 7.01% 4.50% 7.00% 9.54%
Naventi Offensiv Flex 167.96 -2.85% 8.21% 5.16% 12.96%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Samtliga Naventis fonder är klassade i enlighet med den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) sjugradiga risk- och avkastningsindikator.

De olika "riskklasserna" visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning baserat på hur respektive fonds avkastning varierat över tid - vilket huvudsakligen är ett resultat av fördelningen av fondens placeringar i ränte- respektive aktierelaterade tillgångsslag.

Klassificeringen gör det möjligt att jämföra risk och möjlig avkastning inte bara i Naventi Fonders olika fonder utan också i alla andra fondbolags fonder, som klassats på samma sätt. Men, eftersom indikatorn bygger på historisk data, utgör klassificeringen ingen framtida garanti för framtida risk/avkastning.