Våra fonder


Aktivt förvaltade med stort engagemang

Vårt fondutbud utgörs av aktivt förvaltade fonder. Aktiv förvaltning innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och tillgångar som bedöms lämpliga att placera fondernas kapital i, och sedan gör placeringar där vi förutspår en positiv värdeutveckling. Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras.

Att spara i fonder innebär att du köper andelar i en värdepappersfond som förvaltas, administreras och företräds av ett fondbolag på andelsägarnas uppdrag. Fonden ägs av andelsägarna och är inte en tillgång i fondbolaget. Tillgångarna förvaras istället hos ett fristående förvaringsinstitut. Förvaringsinstitutet ser också till att köp och försäljning av fondandelar sker korrekt, att andelarna är rätt värderade samt att fondens medel placeras i enlighet med fondbestämmelserna. Våra fonder har Skandinaviska Enskilda Bankens som förvaringsinstitut. Samtliga avgifter som fondbolaget tar ut ur fonden skall överensstämma med fondens fondbestämmelser, som har godkänts av Finansinspektionen. Fondbolagets och fondernas ekonomier hålls helt åtskilda, vilket innebär att fondernas tillgångar inte påverkas av fondbolagets ekonomiska status. En fonds ekonomiska självständighet relativt såväl fondbolag som förvaringsinstitut gör att den inte kan försättas i konkurs. Värdet på fondens tillgångar påverkas enbart av kurserna på de värdepapper som fonden äger, och av kostnaderna för dess förvaltning.

Fond Kurs 2021 2020 2019 2018 2017
Naventi Global Företagsobligationsfond 106.47 2.56% 0.11% 6.85% -3.40% 0.46%*
Naventi Defensiv Flex 152.55 5.78% 8.31% 11.26% -5.16% 5.81%
Naventi Balanserad Flex 213.63 8.70% 18.96% 22.23% -7.51% 7.01%
Naventi Offensiv Flex 322.58 13.39% 35.12% 34.47% -9.44% 8.21%
* Fonden startade den 12 oktober 2017
Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk

Samtliga Naventis fonder är klassade i enlighet med den europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) sjugradiga risk- och avkastningsindikator.

De olika "riskklasserna" visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning baserat på hur respektive fonds avkastning varierat över tid - vilket huvudsakligen är ett resultat av fördelningen av fondens placeringar i ränte- respektive aktierelaterade tillgångsslag.

Klassificeringen gör det möjligt att jämföra risk och möjlig avkastning inte bara i Naventi Fonders olika fonder utan också i alla andra fondbolags fonder, som klassats på samma sätt. Men, eftersom indikatorn bygger på historisk data, utgör klassificeringen ingen framtida garanti för framtida risk/avkastning.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk