Förvaltningsfilosofi


Vi vet att ett större engagemang ger större utdelning

Samtliga Naventis fonder är aktivt förvaltade. Aktiv förvaltning innebär att vi löpande noggrant följer och utvärderar de marknader och de tillgångar som bedöms lämpliga att placera fondernas kapital i, och sedan gör placeringar där vi förutspår en positiv värdeutveckling.

Målsättningen är att optimera fondernas placeringar - att hitta placeringar som kompletterar varandra, vars värdeutveckling är oberoende av varandra - för att kunna uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn till respektive fonds risknivå.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna för dessa ändras. Att öka eller minska innehavet i befintliga placeringar, och att göra placeringar i nya tillgångar.

Förvaltning utan löpande optimering av fondernas placeringar, kallas passiv förvaltning eller indexförvaltning. Indexförvaltningen har inte, som den aktiva förvaltningen, som mål att uppnå högsta möjliga avkastning, utan istället att följa ett index som speglar den genomsnittliga värdeutvecklingen på en förutbestämd marknad.

Därför begränsas indexfondens förvaltning till placeringar i en given fördelning av tillgångar på den utvalda marknaden. Vilket i sin tur, i jämförelse med den aktiva förvaltningen, kräver en mindre arbetsinsats och därmed får en genomsnittligt lägre förvaltningsavgift som följd.