Förvaltningsfilosofi


Vi vet att ett större engagemang ger större utdelning...

…därför är samtliga av Naventis fonder aktivt förvaltade. Aktiv förvaltning innebär att vi löpande följer och utvärderar de marknader och tillgångar som bedöms lämpliga att placera fondernas kapital i, och utifrån detta gör placeringar där vi förutspår en positiv värdeutveckling.

Målsättningen är att optimera fondernas placeringar - att hitta placeringar som kompletterar varandra, vars värdeutveckling är oberoende av varandra - för att kunna uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till respektive fonds risknivå.

Aktiv förvaltning innebär också att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas placeringar då förutsättningarna ändras. För att nå goda resultat över tid arbetar vi utifrån ett makroekonomiskt angreppssätt i syfte att lokalisera marknader och sektorer som vi spår kommer att uppvisa, eller redan uppvisar, tillväxt. För att identifiera trender och signaler i det korta perspektivet använder vi oss av teknisk analys. Processen för att analysera enskilda värdepapper såsom aktier och obligationer är av fundamental karaktär och inriktad mot vinsttillväxt, marginaler och stabilitet för aktier, respektive kassaflöde och återbetalningsförmåga för obligationer. Våra egna analyser kompletteras med extern analys från världsledande investmentbanker. Våra förvaltare har lång erfarenhet samt hög kompetens och har mandat att utifrån genomförda analyser ta oberoende och självständiga investeringsbeslut.

Naventi placerar i bolag som bedöms ha stabilt växande bolagsvinster, tillväxt i såväl försäljning som marginaler samt stark positionering inom respektive bransch/sektor. Ränteplaceringar sker huvudsakligen i räntebärande värdepapper utgivna av företag, men även i statspapper.

Förvaltning utan löpande optimering av fondernas placeringar kallas passiv förvaltning (eller indexförvaltning). Passiv förvaltning har inte, som den aktiva förvaltningen, som mål att uppnå högsta möjliga avkastning, utan att följa ett index som speglar den genomsnittliga värdeutvecklingen på en förutbestämd marknad. Indexfondens förvaltning begränsas därför till placeringar i en given fördelning av tillgångar på den utvalda marknaden. Vilket, i jämförelse med aktiv förvaltning, kräver en mindre arbetsinsats. Indexfonder kan därmed ha en genomsnittligt lägre förvaltningsavgift.

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk