Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Förvaltningsfilosofi


Vi vet att ett större engagemang ger större utdelning...

…därför är samtliga av Naventis fonder aktivt förvaltade. Aktiv förvaltning innebär att vi löpande följer och utvärderar de marknader, sektorer och tillgångar som vi bedömer lämpliga att placera fondernas kapital i, och utifrån detta gör placeringar där vi förutspår en positiv värdeutveckling.

Målsättningen är att uppnå högsta möjliga avkastning med hänsyn tagen till respektive fonds risknivå.

Aktiv förvaltning innebär att vi alltid är beredda att ompröva våra beslut och göra förändringar i fondernas innehav då förutsättningarna ändras. För att nå goda resultat över tid arbetar vi utifrån ett makroekonomiskt angreppssätt i syfte att hitta marknader och sektorer som vi tror kommer att uppvisa, eller redan uppvisar, tillväxt. Processen för att analysera enskilda innehav såsom aktier och obligationer är av fundamental karaktär och inriktad mot vinsttillväxt, marginaler och stabilitet för aktier, respektive kassaflöde och återbetalningsförmåga för obligationer. Våra egna analyser kompletteras med extern analys från världsledande investmentbanker. Våra förvaltare har lång erfarenhet samt hög kompetens och har mandat att utifrån genomförda analyser ta oberoende och självständiga investeringsbeslut.

Vi investerar i bolag som bedöms ha stabilt växande bolagsvinster, tillväxt i såväl försäljning som marginaler samt stark positionering inom respektive bransch/sektor. Ränteplaceringar sker i räntebärande värdepapper utgivna av företag.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk