Hållbarhet


Hållbarhet för oss

Intresset liksom kundernas förväntningar på oss som fondbolag växer gällande frågor som rör hållbarhet. Vi är övertygade om att långsiktigt hållbarhetstänk är en central del i framgångsrik förvaltning och att bolag med en hållbar affärsmodell är framtidens vinnare. Därför fokuserar vi på hållbarhet och att det inkluderas i vår fondförvaltning. Mandatet att förvalta våra kunders kapital innebär att vi också har ett ansvar, både mot dig som kund och mot omvärlden. Genom att betona frågor som dessa och implementera dem i vår fondförvaltning, underlättar vi för dig som kund att göra medvetna val.

Hållbarhet i investeringsprocessen

Fonder förvaltade av Naventi Fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper med förutsättning att praxis för god styrning följs enligt artikel 8 i Disclosureförordningen (EU) 2019/2088.

Metod

I enlighet med vår fastställda riktlinje avseende hållbarhet är hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker integrerade i vår investeringsbeslutsprocess. Vi eftersträvar att investera i bolag med långsiktigt hållbar affärsmodell. I en sådan bedömning används oberoende källors mätvärden såsom Bloomberg ESG. Vårt förvaltarteam analyserar investeringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv inför en investering och löpande under hela ägandeperioden. Vi beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten och främjar investeringar med hållbar affärsmodell, såsom miljörelaterade eller sociala egenskaper eller en kombination av dessa.

Hållbarhetsrisker bedöms internt med stöd av bl.a. oberoende ramverk där vi identifierar möjliga hållbarhetsrisker som kan ha en påverkan på fondernas avkastning. Vi strävar att minimera fondernas exponering mot hållbarhetsrisker genom att investera i bolag där vi ser att dessa hållbarhetsrisker beaktas och bolagen arbetar för att minimera dessa risker. Detta kan ske genom exempelvis alternativa lösningar, såsom solenergi och vindkraft, gröna/sociala obligationer där resurser används till olika slags miljö- och klimatsatsningar, och fossilfria transporter/transportmedel.

Ett referensvärde i form av hållbarhetsindex har inte valts för fonder förvaltade av Naventi Fonder. Däremot har varje fond ett jämförelseindex beroende på placeringsinriktning att jämföra avkastningen mot.

För att göra det lättare för våra kunder att skapa sig en bild av hur vi arbetar med dessa frågor i våra fonder, vänligen se informationsbroschyren som finns publicerad under respektive fondflik.

Bolaget har i sin ägarpolicy samt i sin ersättningspolicy integrerat hållbarhetsrisker, för mer information vänligen se respektive policy (ägarpolicy och ersättningspolicy).

Exkludering - Bolag som väljs bort

Vi investerar inte i bolag som producerar eller är involverade i produktion av följande produkter och tjänster:

✓ Cannabis

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Tobak

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Kol

5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Olja

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Naturgas

5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Kärnvapen

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Kemiska eller motsvarande vapen

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Personminor, klusterbomber

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Pornografi

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Kommersiellt spelande

5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion.

Bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö och mänskliga rättigheter väljs bort.

Om våra fonders befintliga innehav inte uppfyller nämnda kriterier kommer de att avyttras utan dröjsmål. Vidare påverkar vi i egenskap av ägare samt i mån av storleken på innehavet aktuellt bolag för det fall innehaven skulle komma att bryta mot Bolagets gällande regler avseende hållbara investeringar. Vi ska också, i egenskap av ägare, agera ansvarsfullt och förespråka god miljömässig och social standard samt god etik i de företag som vi har inflytande över.

Ansvarsfulla investeringar

Naventi Fonder har även skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Det innebär att vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer (ESG) i våra investeringsbeslut. PRI verkar för att öka andelen ansvarsfulla och hållbara investeringar samt uppmuntrar kapitalägare och kapitalförvaltare att investera ansvarsfullt i syfte att förbättra sin riskhantering och i längden sin avkastning. Vi har därmed åtagit oss att följa nedanstående principer:

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Åtagande för hållbarhet

Naventi Fonder har undertecknat Montreal Carbon Pledge, som är ett initiativ där vi åtar oss att årligen rapportera koldioxidavtryck för våra fonder Naventi Offensiv Flex och Naventi Balanserad Flex. Under 2021 kommer vi påbörja anpassningen till målen i Parisavtalet.

Naventi Fonder har även skrivit under Tobacco Free Finance Pledge. Ett initiativ som arbetar mot en värld fri från tobak.


Samhällsengagemang

Vi stödjer Läkare Utan Gränser och organisationens livräddande arbete runt om i världen genom att vara Företagsvän. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs som mest. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Varje år utför omkring 2 800 internationella fältarbetare, tillsammans med ca 30 000 lokalanställda, uppdrag för Läkare Utan Gränser i närmre 70 länder runt om i världen. 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris. Läs mer om Läkare Utan Gränser här.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk