Naventi Fonder bedriver fortsättningsvis verksamheten under firmanamnet Ruth Asset Management - uppdaterad hemsida kommer inom kort

Hållbarhet


Hållbarhet för oss

Vi är övertygade om att hållbarhet är en central del i framgångsrik förvaltning och att bolag med en hållbar affärsmodell är framtidens vinnare. Därför fokuserar vi på hållbarhet och att det inkluderas i vår fondförvaltning.

Fonder förvaltade av Naventi Fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper med förutsättning att praxis för god styrning följs enligt artikel 8 i Disclosureförordningen (EU) 2019/2088.

Metoder
Vi arbetar med tre övergripande metoder för att integrera negativakonsekvenser för hållbarhetnvesteringsbeslutsprocessen. Dessa är:

1) Välja in
2) Välja bort
3) Påverkan

Välja in
Fonden främjar investeringar med hållbar affärsmodell. Bolag väljs in baserat på:

1) Utvärdering av hållbarhetsindikatorer för att bedöma de negativa konsekvenserna för hållbarhet i investeringsbeslutsprocessen.
2) Hållbarhetsanalys med hjälp av oberoende källors mätvärden.

Vi väljer bolag med långsiktigt hållbara affärsmodeller och som strävar efter att integrera hållbarhet i sin verksamhet. Vi strävar att minimera fondernas exponering mot hållbarhetsrisker genom att investera i bolag där vi ser att dessa hållbarhetsrisker beaktas och bolagen arbetar för att minimera dessa risker. Detta kan ske genom exempelvis alternativa lösningar, såsom solenergi och vindkraft, gröna/sociala obligationer där resurser används till olika slags miljö- och klimatsatsningar, och fossilfria transporter/transportmedel.

Vidare analyserar vi potentiella nya investeringar samt våra befintliga investeringar löpande under hela ägandeperioden utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hållbarhetsrisker, såsom sociala, bolagsstyrande och miljömässiga risker, integreras i investeringsprocessen/besluten. Med stöd av externa hållbarhetsleverantörer används oberoende mätmetoder och mätvärden för att analysera potentiella investeringar.

Vi har i vår ägarpolicy samt i vår ersättningspolicy integrerat hållbarhetsrisker, för mer information vänligen se respektive policy (ägarpolicy och ersättningspolicy).

Välja bort
En intern och extern kontroll genomförs varje kvartal och inför varje potentiell ny investering för att säkerställa att bolaget inte bryter mot någon av våra hållbarhetskriterier. Även screening av nya och befintliga investeringar sker mot offentliga sanktionslistor därbolag som finns på sådana listor exkluderas.

Vi investerar inte i bolag som producerar eller är involverade i produktion av följande produkter och tjänster:

✓ Cannabis

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Tobak

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Kol

5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Olja

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Naturgas

5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Kärnvapen

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Kemiska eller motsvarande vapen

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Personminor, klusterbomber

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Pornografi

Nolltolerans avseende produktion eller involvering av produktion.

✓ Kommersiellt spelande

5 procent av omsättning avseende produktion eller involvering av produktion.

Bolag som är involverade i kränkningar av internationella normer och konventioner kring miljö och mänskliga rättigheter väljs bort.

Påverkan
För att kontinuerligt minska de negativa konsekvenserna på hållbarhet från våra investeringar arbetar vi med att löpande föra dialog med portföljbolag som bryter mot någon av Naventi Fonders hållbarhetskriterier

För att kontinuerligt minska de miljörelaterade negativa konsekvenserna på hållbarhet från våra investeringar arbetar vi med att föra löpande dialog med portföljbolag som identifieras ha stora utsläpp av växthusgaser, för att få dem att öka omställningstakten mot ett koldioxidsnålt samhälle. För att minska de sociala och personalrelaterade negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer samt mänskliga rättigheter och bekämpning av korruption och mutor arbetar vi med att föra löpande dialog med portföljbolag som identifieras kränka mänskliga rättigheter.

Ansvarsfulla investeringar
Naventi Fonder har även skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (PRI). Det innebär att vi tar hänsyn till miljömässiga, sociala och affärsetiska faktorer (ESG) i våra investeringsbeslut. PRI verkar för att öka andelen ansvarsfulla och hållbara investeringar samt uppmuntrar kapitalägare och kapitalförvaltare att investera ansvarsfullt i syfte att förbättra sin riskhantering och i längden sin avkastning. Vi har därmed åtagit oss att följa nedanstående principer:

1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut.

2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och styrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete.

3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt styrning hos de företag som vi placerar i.

4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen.

5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt som möjligt.

6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna.

Åtagande för hållbarhet
Naventi Fonder har undertecknat Montreal Carbon Pledge, som är ett initiativ där vi åtar oss att årligen rapportera koldioxidavtryck för våra fonder Naventi Offensiv Flex och Naventi Balanserad Flex. Under 2021 kommer vi påbörja anpassningen till målen i Parisavtalet.

Naventi Fonder har även skrivit under Tobacco Free Finance Pledge. Ett initiativ som arbetar mot en värld fri från tobak.


Samhällsengagemang

Vi stödjer Läkare Utan Gränser och organisationens livräddande arbete runt om i världen genom att vara Företagsvän. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs som mest. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Varje år utför omkring 2 800 internationella fältarbetare, tillsammans med ca 30 000 lokalanställda, uppdrag för Läkare Utan Gränser i närmre 70 länder runt om i världen. 1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris. Läs mer om Läkare Utan Gränser här.

Riskinformation
×

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Läs mer om risk